Handelsbetingelser, cookie- og privatlivspolitik

Salg og levering
I det følgende vil du finde nyttige oplysninger om brug af online booking. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger, hvordan du modtager en kvittering for et køb og meget mere. 
Betaling
Alle priser i Nyborg Strandcamping online bookingsystem er ligesom alle andre steder på hjemmesiden skrevet i danske kroner, inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er angivet og klar i den situation. Priserne er angivet i euro er vejledende.

Betaling sker ved hjælp af en af de accepterede betalingskort / kreditkort til online booking, herunder Visa, Mastercard.

Informationer om handel på internettet
Du kan trygt handle på internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende hjemmesider: www.betaling.dk, www.fdih.dk. Ændring af booking For ændring af Booking skal du kontakte Campingpladsen.

Forsendelse og levering
Du vil ved booking og betaling af en hytte, et værelse, en plads til eget telt, eller en plads til egen campingvogn eller autocamper, få forevist en Booking bekræftelse/kontrakt fra Nyborg Strandcamping, hvori regnskabet for dit køb fremgår. Kontrakten kan printes ud fra hjemmesiden efter gennemført booking, og fremsendes ligeledes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber.

Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst hos Nyborg Strandcamping på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte kontrakt. Det bestilte produkt kan ikke overdrages til andre eller ombyttes til kontanter. 

Fortrydelsesret og refusion 
Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår, gælder pr. enhed hytte eller autocamper: 

Camping:
Ved afbestilling mere end 40 dage før ankomst, godtgøres hele pakkeprisen, dog trækkes kr. 300,00 i afbestillingsgebyr. Ved afbestilling mellem 40 dage og 21 dage før ankomst, godtgøres 50 % af opholdets pris. dog ikke afbestillingsgebyret på kr. 300.00 Ved afbestilling mindre 21 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse. 

Hytter og værelser:
Ved afbestilling mere end 40 dage før ankomst, godtgøres hele pakkeprisen, dog trækkes kr. 500,00 i afbestillingsgebyr pr. hytte/værelse. Ved afbestilling mellem 40 dage og 21 dage før ankomst, godtgøres 50 % af opholdets pris. dog ikke afbestillingsgebyret på kr. 500.00 Ved afbestilling mindre 21 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse.

Sæsonpladser:
Ved indbetaling bekræftes betingelserne, dermed ikke længere muligt at afbestilte og få refusion. Er man startet på sin ferie hos os er den bookede periode bindende og kan ikke overdrages til andre. Har man haft flyttet sin booking, så er det ikke længere muligt at få refusion, men kun at flytte booking ydeligere, indenfor samme år. Er perioden startet er det heller ikke muligt at søge refusion eller afbestilling.

Autocamper
Afbestilling mere end 60 dage før lejeperiodens start, refunderes forudbetalt leje på nær 2.500.- kr. Afbestilling der mellem 30 og 59 dage før lejeperiodens start, refunderes forudbetalt leje på nær 5.000.- kr. Ved afbestilling senere end 30 dage før lejeperiodens start, hæfter lejer for det fulde beløb. Såfremt autocamperen kan udlejes til anden lejer i lejeperioden, refunderes den forudbetalte leje pånær 1000.- kr. pr. uge. Forudbetalt depositum og startpakke refunderes altid. Ved booking skal betingelser accepteres.

Registrering af oplysninger
Nyborg Strandcamping registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andreoplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men Nyborg Strandcamping beholder registreringen i 5 år.

Nyborg Strandcamping anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.

Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over internettet.

Nyborg Strandcamping tager forbehold for pris fejl i online booking, det er således altid de oplyste priser på hjemmesiden, der er gældende.

Reklamationsbehandling
Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer.

Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.

Når Nyborg Strandcamping modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Nyborg Strandcamping vil tage stilling til om den modtagne vare skal refunderes, ombyttes eller om der skal gives prisnedslag.

Virksomhedsoplysninger

Nyborg Strandcamping
Hjejlevej 99
DK – 5800 Nyborg
+4565310256 mail@strandcamping.dk
CVR.: 28864612

Terms and conditions
 

Sales and delivery

In the following you will find useful information on using online booking. You can read about how we process your information, how to receive a receipt for a purchase and much more.

Payment

All prices in Nyborg Strandcamping online booking system are, like everywhere else on the website, written in Danish kroner, including VAT and all taxes unless otherwise stated and ready in that situation. Prices quoted in Euros are indicative.

Payment is made using one of the accepted payment cards / credit cards for online booking, including Visa, Mastercard.

Information about trading on the Internet

You can safely shop online through our online booking system. As a consumer, you are basically protected in relation to any misuse of your credit card online, therefore there is no deductible for misuse of your payment card via the Internet. You can read more about how you as a consumer should relate to payments online at the following websites: www.betaling.dk, www.fdih.dk.

Change of booking

To change Booking, please contact the Camping Site.

Shipping and delivery

When booking and paying for a cabin, a room, a place for your own tent, or a place for your own caravan or motorhome, you will be presented with a Booking confirmation / contract from Nyborg Strandcamping, in which the accounts for your purchase appear. The contract can be printed out from the website after the booking has been completed, and will also be sent by e-mail immediately after the purchase, if the correct e-mail address is provided by the buyer.

Delivery of the ordered product takes place on arrival at Nyborg Strandcamping on the day of arrival (and ends on departure on the day of departure). Both of these times are stated in the above contract. The ordered product can not be transferred to others or exchanged for cash.

Right of withdrawal and refund

You have the option to cancel your booking on the following terms, valid per. unit / cabin:

Camping:

If canceled more than 40 days before arrival, the full package price will be reimbursed, however, DKK 300.00 will be deducted from the cancellation fee.

If canceled between 40 days and 21 days before arrival, 50% of the stay will be refunded. however, not the cancellation fee of DKK 300.00

If canceled less than 21 days before arrival, no refund will be given.

Cabins and rooms:

If canceled more than 40 days before arrival, the entire package price will be reimbursed, however, DKK 500.00 will be deducted from the cancellation fee per. cabin / room.

If canceled between 40 days and 21 days before arrival, 50% of the stay will be refunded. however, not the cancellation fee of DKK 500.00

If canceled less than 21 days before arrival, no refund will be given.

Season places:

After payment no refundIf you have started your holiday with us, the booked period is binding and cannot be transferred to others. If you have moved your booking, it is no longer possible to get a refund, but only to move the booking further, within the same year.

Registration of information

Nyborg Strandcamping registers your name, address, e-mail and other information provided in connection with the purchase in its customer directory. The information is not passed on, but Nyborg Strandcamping retains the registration for 5 years.

Nyborg Strandcamping uses server-side cookies and a secure connection to create security about the information you provide on the site.

When paying by credit card, the registration is done via a secure server, where the information is encrypted before it is sent over the Internet.

Nyborg Strandcamping reserves the right to make price errors in online booking, so it is always the prices stated on the website that apply.

Complaint processing

If for any reason you do not receive your contract confirming your purchase and you have not received an error message from the system, then you can write to the address or telephone number below.

Complaints about the booking process, the booking itself or the product (stay) must be made within a reasonable time after you have discovered the error or should have discovered the error by regular review of your contract. You can complain in writing or orally. One year after receipt of the goods (the stay), the right to complain ceases in accordance with the Purchase Act §83, paragraph. 1, unless otherwise agreed.

When Nyborg Strandcamping receives your complaint about an item, the complaint will be processed as soon as possible. Nyborg Strandcamping will decide whether the received item should be refunded, exchanged or whether a price reduction should be given.

Business information

Nyborg Strandcamping

Hjejlevej 99

DK – 5800 Nyborg

+4565310256

mail@strandcamping.dk

CVR .: 28864612

Bedingungen

Verkauf und Lieferung

Im Folgenden finden Sie nützliche Informationen zur Nutzung der Online-Buchung. Sie können lesen, wie wir Ihre Daten verarbeiten, wie Sie eine Quittung für einen Kauf erhalten und vieles mehr.

Zahlung

Alle Preise im Online-Buchungssystem von Nyborg Strandcamping sind, wie überall auf der Website, in dänischen Kronen angegeben, einschließlich Mehrwertsteuer und aller Steuern, sofern nicht anders angegeben, und in dieser Situation bereit. Die in Euro angegebenen Preise sind Richtwerte.

Die Zahlung erfolgt mit einer der akzeptierten Zahlungskarten / Kreditkarten für die Online-Buchung, einschließlich Visa, Mastercard.

Informationen zum Handel im Internet

Über unser Online-Buchungssystem können Sie sicher online einkaufen. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich gegen einen Missbrauch Ihrer Kreditkarte im Internet geschützt, daher besteht kein Selbstbehalt bei Missbrauch Ihrer Zahlungskarte über das Internet. Auf den folgenden Websites können Sie mehr darüber erfahren, wie Sie als Verbraucher mit Online-Zahlungen umgehen sollten: www.betaling.dk, www.fdih.dk.

Umbuchung

Um die Buchung zu ändern, wenden Sie sich bitte an den Campingplatz.

Versand und Lieferung

Wenn Sie eine Hütte, ein Zimmer, einen Platz für Ihr eigenes Zelt oder einen Platz für Ihren eigenen Wohnwagen oder Wohnmobil buchen und bezahlen, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung / einen Vertrag von Nyborg Strandcamping, in der die Abrechnungen für Ihren Kauf erscheinen . Der Vertrag kann nach Abschluss der Buchung auf der Website ausgedruckt werden und wird bei korrekter Angabe der E-Mail-Adresse des Käufers auch unmittelbar nach dem Kauf per E-Mail versandt.

Die Lieferung des bestellten Produkts erfolgt bei der Ankunft bei Nyborg Strandcamping am Ankunftstag (und endet mit der Abreise am Abreisetag). Beide Zeiten sind im obigen Vertrag angegeben. Das bestellte Produkt kann nicht auf andere übertragen oder gegen Bargeld eingetauscht werden.

Widerrufsrecht und Rückerstattung

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Buchung zu den folgenden Bedingungen zu stornieren, gültig pro. Einheit / Kabine:

Camping:

Bei Stornierungen mehr als 40 Tage vor Anreise wird der volle Paketpreis erstattet, jedoch werden DKK 300,00 von der Stornierungsgebühr abgezogen.

Bei einer Stornierung zwischen 40 Tagen und 21 Tagen vor Anreise werden 50% des Aufenthalts zurückerstattet. jedoch nicht die Stornogebühr von DKK 300,00

Bei Stornierung weniger als 21 Tage vor Anreise erfolgt keine Rückerstattung.

Hütten:

Bei Stornierungen mehr als 40 Tage vor Anreise wird der gesamte Paketpreis erstattet, jedoch werden DKK 500,00 von der Stornogebühr pro Person abgezogen. Kabine / Zimmer.

Bei einer Stornierung zwischen 40 Tagen und 21 Tagen vor Anreise werden 50% des Aufenthalts zurückerstattet. Jedoch nicht die Stornogebühr von DKK 500,00

Bei Stornierung weniger als 21 Tage vor Anreise erfolgt keine Rückerstattung.

Saisonsplatze:

Nach Zahlung keine Möglickheit der Rückerstattung. Wenn Sie Ihren Urlaub bei uns begonnen haben, ist der gebuchte Zeitraum bindend und nicht übertragbar. Wenn Sie Ihre Buchung verschoben haben, ist es nicht mehr möglich, eine Rückerstattung zu erhalten, sondern nur noch, die Buchung innerhalb desselben Jahres weiter zu verschieben.

Registrierung von Informationen

Nyborg Strandcamping registriert Ihren Namen, Ihre Adresse, E-Mail-Adresse und andere Informationen, die Sie im Zusammenhang mit dem Kauf erhalten haben, in seinem Kundenverzeichnis. Die Informationen werden nicht weitergegeben, aber Nyborg Strandcamping behält die Anmeldung für 5 Jahre.

Nyborg Strandcamping verwendet serverseitige Cookies und eine sichere Verbindung, um die Sicherheit der von Ihnen auf der Website bereitgestellten Informationen zu gewährleisten.

Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Registrierung über einen sicheren Server, auf dem die Informationen vor dem Versand über das Internet verschlüsselt werden.

Nyborg Strandcamping behält sich das Recht vor, bei der Online-Buchung Preisfehler zu machen, daher gelten immer die auf der Website angegebenen Preise.

Reklamationsbearbeitung

Wenn Sie aus irgendeinem Grund Ihren Kaufvertrag nicht erhalten und keine Fehlermeldung vom System erhalten haben, können Sie an die unten stehende Adresse oder Telefonnummer schreiben.

Reklamationen über den Buchungsvorgang, die Buchung selbst oder das Produkt (Aufenthalt) müssen innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen, nachdem Sie den Fehler entdeckt haben oder durch regelmäßige Überprüfung Ihres Vertrages hätten feststellen müssen. Sie können sich schriftlich oder mündlich beschweren. Ein Jahr nach Erhalt der Ware (Aufenthalt) erlischt das Reklamationsrecht nach § 83 Abs. 1, sofern nicht anders vereinbart.

Wenn Nyborg Strandcamping Ihre Reklamation zu einem Artikel erhält, wird die Reklamation so schnell wie möglich bearbeitet. Nyborg Strandcamping entscheidet, ob der erhaltene Artikel zurückerstattet, umgetauscht oder ein Preisnachlass gewährt wird.

Geschäftsinformationen

Nyborg Strandcamping

Hjejlevej 99

DK – 5800 Nyborg

+4565310256

mail@strandcamping.dk

CVR.: 28864612

Pladsoversigt

Oversigt over Nyborg Strandcamping plan over pladser
Korttyper